You can also browse my Google Scholar profile.

2019

Regional Homogeneity: Towards Learning Transferable Universal Adversarial Perturbations Against Defenses
Yingwei Li, Song Bai, Cihang Xie, Zhenyu Liao, Xiaohui Shen, Alan Yuille
Tech report, arXiv
[PDF] [CODE]

Learning Transferable Adversarial Examples via Ghost Networks
Yingwei Li, Song Bai, Yuyin Zhou, Cihang Xie, Zhishuai Zhang, Alan Yuille
Tech report, arXiv
[PDF] [CODE]

Feature Denoising for Improving Adversarial Robustness
Cihang Xie, Yuxin Wu, Laurens van der Maaten, Alan Yuille, Kaiming He
IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2019
This work ranked No.1 in the adversarial defense track of CAAD 2018 Challenge
[PDF] [CODE]

Improving Transferability of Adversarial Examples with Input Diversity
Cihang Xie, Zhishuai Zhang, Yuyin Zhou, Song Bai, Jianyu Wang, Zhou Ren, Alan Yuille
IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2019
[PDF] [CODE]

2018

Single-Shot Object Detection with Enriched Semantics
Zhishuai Zhang, Siyuan Qiao, Cihang Xie, Wei Shen, Bo Wang, Alan Yuille
IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018
[PDF] [CODE]

DeepVoting: An Explainable Framework for Semantic Part Detection under Partial Occlusion
Zhishuai Zhang, Cihang Xie, Jianyu Wang, Lingxi Xie, Alan Yuille
IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018
[PDF]

Mitigating Adversarial Effects Through Randomization
Cihang Xie, Jianyu Wang, Zhishuai Zhang, Zhou Ren, Alan Yuille
International Conference on Learning Representations (ICLR), 2018
This work ranked No.2 in the adversarial defense track of NIPS 2017 Challenge
[PDF] [CODE] [SLIDES]

Adversarial Attacks and Defences Competition
Alexey Kurakin, Ian Goodfellow, Samy Bengio, Yinpeng Dong, Fangzhou Liao, Ming Liang, Tianyu Pang, Jun Zhu, Xiaolin Hu, Cihang Xie, Jianyu Wang, Zhishuai Zhang, Zhou Ren, Alan Yuille, Sangxia Huang, Yao Zhao, Yuzhe Zhao, Zhonglin Han, Junjiajia Long, Yerkebulan Berdibekov, Takuya Akiba, Seiya Tokui, Motoki Abe
The NIPS 17 Competition Building Intelligent Systems, Springer International Publishing, 2018
[PDF] [WEBSITE]

Visual Concepts and Compositional Voting
Jianyu Wang, Zhishual Zhang, Cihang Xie, Yuyin Zhou, Vittal Premachandran, Jun Zhu, Lingxi Xie, Alan Yuille
Annals of Mathematical Sciences and Applications, 2018
[PDF]

Technical Report on the CleverHans v2.1.0 Adversarial Examples Library
Nicolas Papernot, Fartash Faghri, Nicholas Carlini, Ian Goodfellow, Reuben Feinman, Alexey Kurakin, Cihang Xie, Yash Sharma, Tom Brown, Aurko Roy, Alexander Matyasko, Vahid Behzadan, Karen Hambardzumyan, Zhishuai Zhang, Yi-Lin Juang, Zhi Li, Ryan Sheatsley, Abhibhav Garg, Jonathan Uesato, Willi Gierke, Yinpeng Dong, David Berthelot, Paul Hendricks, Jonas Rauber, Rujun Long, Patrick McDaniel
Tech report, arXiv
[PDF] [CODE]

2017

Adversarial Examples for Semantic Segmentation and Object Detection
Cihang Xie, Jianyu Wang, Zhishuai Zhang, Yuyin Zhou, Lingxi Xie, Alan Yuille
IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2017
[PDF] [CODE] [SLIDES]

Detecting Semantic Parts on Partially Occluded Objects
Jianyu Wang, Cihang Xie, Zhishuai Zhang, Jun Zhu, Lingxi Xie, Alan Yuille
British Machine Vision Conference (BMVC), 2017
[PDF]

2016

Unsupervised learning of object semantic parts from internal states of CNNs by population encoding
Jianyu Wang, Zhishuai Zhang, Cihang Xie, Vittal Premachandran, Alan Yuille
Tech report, arXiv
[PDF]